Privacy

INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această notificare descrie prelucrarea datelor cu caracter personal introduse sau colectate pe site-ul https://skinlabo.com/ și este furnizată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare "GDPR") și cu legislația națională aplicabilă în materie de confidențialitate și protecție a datelor.

 1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE

SKINLABO S.r.l. cu sediul social în 10153 - Torino, Via Varallo 22/A, C.F. și P. IVA 11541460017 în persoana reprezentantului său legal pro tempore Angelo Muratore (C.f. MRTNGL71P19G273A), înregistrată la Camera de Comerț din Torino, REA nr.: TO - 1221309, la Registrul Comerțului, e-mail: privacy@skinlabo.com (în continuare "Skinlabo" sau "Societatea" sau "Titularul").

În cazul în care operatorul angajează operatori sau subprocesatori de date în conformitate cu articolul 28 din RGPD, lista actualizată a operatorilor de date și a persoanelor responsabile de prelucrare este păstrată la sediul social al operatorului.

 1. RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul cu protecția datelor ("RPD") desemnat de către operatorul de date în conformitate cu articolele 37 și următoarele din RGPD este Doctorita Alessandra Ursano.

Puteți contacta RPD trimițând un e-mail la adresa: privacy@skinlabo.com   

 1. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm depind de scopul pentru care sunt colectate.

În general, putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal (denumite în continuare "Date cu caracter personal") direct de la dumneavoastră:

 • date personale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa, localitatea, numărul de telefon;
 • date cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră prin intermediul comunicărilor sau al atașamentelor la comunicări (de exemplu, date bancare, date despre companie);
 • date de utilizare, de navigare, funcționale, de sesiune, statistice și de profilare, inclusiv identificatorul dispozitivului sau adresa IP a utilizatorului, ora la care utilizatorul vizitează site-ul, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri privind sistemul de operare. ) și alți parametri care țin de sistemul de operare și de mediul informatic al utilizatorului;

Prelucrarea se referă, de asemenea, la operațiunile sau la setul de operațiuni privind datele colectate și prin utilizarea de cookie-uri, a căror politică este reamintită în întregime, care poate fi vizualizată la următorul link https://skinlabo.ro/pages/cookie-policy .

 1. DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI PE CE BAZĂ LEGALĂ

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Operator are loc:

 1. A) fără consimțământul dvs. expres (art. 6 lit. b) - f) GDPR), în următoarele scopuri:

- încheie contracte cu controlorul;

- pentru a îndeplini obligațiile precontractuale, contractuale și fiscale care decurg din relațiile existente;

- pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de lege, de un regulament, de legislația comunitară sau de un ordin al Autorității;

- pentru a urmări un interes legitim al operatorului de date sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, dreptul la apărare în instanță al operatorului de date) să nu prevaleze;

 1. B) Numai după obținerea consimțământului dumneavoastră specific și distinct (art. 6 lit. a) și art. 7 GDPR), în următoarele scopuri de marketing:

- să trimită prin e-mail, poștă și/sau sms și/sau contacte telefonice, buletine informative, comunicări comerciale și/sau materiale publicitare privind produsele sau serviciile oferite de Proprietar și detectarea gradului de satisfacție privind calitatea serviciilor;

 1. C) Numai cu consimțământul dvs. specific și distinct (art. 6 lit. a) și art. 7 GDPR), în următoarele scopuri de profilare

- pentru a trimite comunicări publicitare, oferte și promoții, prin e-mail, poștă și/sau sms și/sau contact telefonic, care sunt în concordanță cu interesele dumneavoastră și cu profilul dumneavoastră de consumator. Profilarea va permite proprietarului să personalizeze produsele și serviciile care vă sunt oferite în cel mai bun mod posibil. În acest scop, Proprietarul va evalua tipul și numărul de solicitări de informații efectuate, inclusiv prin intermediul site-ului web, achizițiile de bunuri sau servicii efectuate de dvs. de la Proprietar, informațiile dvs. personale și de contact (de exemplu, locul de reședință), precum și alte informații referitoare la dvs. care se află în posesia noastră (de exemplu, vârsta și profesia dvs.).

În cazul în care v-ați refuzat consimțământul, nu va fi posibil să se desfășoare activitățile menționate mai sus la punctul B) și/sau C), iar dacă v-ați dat consimțământul pentru activitățile de prelucrare menționate la punctul B) și/sau C), aveți în orice caz dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 1. CÂT TIMP STOCĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Operatorul de date numai pentru perioada de timp necesară pentru a atinge scopurile prelucrării menționate la articolul 3 de mai sus, după care vor fi păstrate numai pentru a respecta obligațiile legale aplicabile, în scopuri administrative și/sau pentru a exercita sau a apăra un drept și, în orice caz, nu dincolo de termenele prevăzute de lege pentru prescrierea drepturilor.

În special, în scopuri de marketing, datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi păstrate de către operatorul de date pentru o perioadă maximă de doi ani, iar în scopuri de profilare pentru o perioadă maximă de un an.

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Datele cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic și/sau automatizat, pe durata necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate de către operatorul de date sau de către persoane autorizate și/sau desemnate în mod corespunzător pentru a îndeplini astfel de sarcini, identificate și/sau desemnate în mod constant, instruite în mod corespunzător și conștientizate de constrângerile impuse de lege, precum și prin utilizarea măsurilor de securitate pentru a asigura protecția confidențialității și pentru a evita riscurile de pierdere sau distrugere, de acces neautorizat, de prelucrare neautorizată sau de prelucrare care nu respectă scopurile menționate mai sus.

 1. CUI PUTEM DEZVĂLUI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În scopurile indicate mai sus, datele dvs. colectate pot fi accesibile sau pot fi comunicate către:

- angajații și colaboratorii operatorului de date, în calitatea lor de împuterniciți, în cadrul atribuțiilor lor respective și în conformitate cu instrucțiunile primite. Aceste persoane sunt în orice caz supuse unor obligații de confidențialitate și de respectare a vieții private;

- terților care desfășoară activități de externalizare în numele operatorului de date, cărora le sunt încredințate anumite activități, sau o parte din acestea, care sunt funcționale pentru furnizarea și distribuirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului (de exemplu, companii de găzduire, programatori, ingineri de sistem și administratori de baze de date, centre de asistență tehnică, operatori de internet și telecomunicații) sau ale căror activități sunt legate, instrumentale sau de sprijinire a celor ale operatorului de date (de exemplu, software de gestionare și/sau de marketing în cloud etc.);

- tuturor acelor subiecți publici și/sau privați, persoane fizice și/sau juridice (firme de consultanță juridică, administrativă și fiscală, societăți de recuperare a creanțelor, birouri judiciare, camere de comerț, camere și birouri de muncă etc.), în cazul în care comunicarea este necesară sau funcțională pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiilor care decurg din lege;

- tuturor acelor subiecți (inclusiv autorităților publice) care au acces la datele cu caracter personal în temeiul unor măsuri de reglementare sau administrative;

În orice caz, datele dvs. personale colectate nu vor fi revândute sau transferate unor terțe părți în scopuri de marketing și nu vor fi diseminate.

 1. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA SPAȚIULUI UE

Gestionarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vor avea loc în Europa. Cu toate acestea, se înțelege că Operatorul poate, dacă este necesar, să prelucreze datele dvs. personale în afara UE (SEE). În acest caz, operatorul de date vă asigură că transferul de date în afara UE se va efectua în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, prin încheierea, dacă este necesar, a unor acorduri care garantează un nivel adecvat de protecție și/sau prin adoptarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană.

 1. MINORI

Acest Site și Operatorul nu colectează în mod intenționat date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 18 ani. În conformitate cu legile aplicabile, răspunderea părintească trebuie să ofere consimțământul pentru colectarea de date cu caracter personal de la un copil.

consimțământul pentru colectarea de date cu caracter personal de la copil. În cazul în care datele cu caracter personal ale minorilor sunt înregistrate în mod neintenționat, operatorul le va șterge în timp util, la cererea titularului responsabilității părintești.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu articolele 15 și următoarele din GDPR și cu legislația națională aplicabilă privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a:

 • de a obține din partea operatorului confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a obține acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații:
 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul în care aceștia sunt destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada pentru care urmează să fie stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă
 • existența dreptului persoanei vizate de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc sau de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
 • să obțină de la operatorul de date rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține integrarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Să obțină de la operatorul de date ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul de date este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în limitele și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
 • Să obțină de la operator limitarea prelucrării.
 • să primească într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului de date și are dreptul la portabilitatea datelor și, prin urmare, să transmită aceste date unui alt operator de date fără a fi împiedicat de către operatorul de date căruia i le-a furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.
 • Să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau dacă prelucrarea este necesară în scopul urmăririi intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți.
 • În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate de către operator, puteți depune o plângere la Autoritatea italiană pentru protecția datelor (Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) - www.garanteprivacy.it) și/sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă în temeiul GDPR.

În urma exercitării drepturilor menționate la punctele 2), 3) și 4), operatorul de date informează fiecare dintre destinatarii cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal cu privire la orice rectificare, anulare sau limitare a prelucrării în limitele și în formele prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru a vă exercita drepturile enumerate mai sus față de operatorul de date, puteți vizita următoarea pagină https://skinlabo.ro/pages/unsubscribe sau puteți depune o cerere scrisă prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la adresa SKINLABO S.r.l., 10153 - Torino, Via Varallo 22/A, sau prin trimiterea unui pec la adresa skinlabo@poste-certificate.it 11. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL UNOR MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică poate fi modificată și/sau actualizată în orice moment. În cazul în care Operatorul de date intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute în secțiunea 3 de mai sus, Operatorul de date se angajează să vă furnizeze, înainte de o astfel de prelucrare ulterioară, informații adecvate cu privire la aceste scopuri diferite și să efectueze o astfel de prelucrare ulterioară în conformitate cu reglementările în vigoare, obținând, dacă este necesar, consimțământul dumneavoastră specific.

 

Această politică de confidențialitate a fost publicată la 12 iulie 2021. Orice actualizare va fi publicată pe această pagină.